Hệ thống thông tin kế toán trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 254 (II), tháng 8 năm 2018, tr. 30-38
Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với những thành tựu khoa học vượt bậc được kỳ vọng sẽ tạo nên sự thay đổi có ý nghĩa đối với hầu hết mọi lĩnh vực. Bài viết nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghiên cứu đã khái quát về hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp gồm khái niệm hệ thống thông tin kế toán và các thành phần của hệ thống thông tin kế toán. Trên cơ sở đó, bài viết sẽ nghiên cứu tác động của Kiến thức về kế toán, hiểu biết của nhà quản lý về AIS tới hệ thống thông tin kế toán, từ đó giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có những chính sách, chiến lược phù hợp để bắt kịp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra trên thế giới. Nghiên cứu sẽ sử dụng phần mềm SPSS để phân tích số liệu được thu thập được 109 bảng hỏi từ các nhà quản trị tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam.
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, Hệ thống thông tin kế toán, kiến thức về kế toán, hiểu biết về AIS
Tra cứu bài báo