Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ cấu nguồn vốn tới khả năng sinh lời trong các công ty niêm yết tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 254 (II), tháng 8 năm 2018, tr. 55-63
Tóm tắt: Trong nền kinh tế thị trường, quyết định sử dụng nợ hay vốn chủ sở hữu để tài trợ cho hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp là một vấn đề hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh lời và rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể phải đối mặt. Bài viết này xây dựng và kiểm định mô hình tác động của cơ cấu nguồn vốn đến khả năng sinh lời của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2013-2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng tổng tài sản có tác động cùng chiều đến tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) còn tỷ lệ nợ dài hạn và tỷ lệ tổng nợ trên tổng tài sản lại có tác động ngược chiều đến tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE).
Từ khóa: Nợ, vốn chủ sở hữu, khả năng sinh lợi
Tra cứu bài báo