Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới độ tin cậy của báo cáo tài chính doanh nghiệp FDI Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 254 (II), tháng 8 năm 2018, tr. 83-92
Tóm tắt: Bài báo xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến độ tin cậy của báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng, thông qua các công cụ đánh giá độ tin cậy của thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy để nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu khảo sát 200 chuyên gia kế toán, tài chính và nhà quản lý đang làm việc tại các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu xác định được bốn nhân tố ảnh hưởng đến độ tin cậy thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp FDI đều theo hướng tích cực. Trong đó, nhân tố áp lực từ cơ quan thuế có tác động mạnh nhất (β = 0,681), thứ hai là các quy định pháp lý về kế toán (β = 0,335), tiếp đó là năng lực nhân viên kế toán, tài chính (β = 0,143) và cuối cùng là nhân tố quan điểm từ nhà quản lý doanh nghiệp (β = 0,129).
Từ khóa: Nhân tố ảnh hưởng, độ tin cậy, báo cáo tài chính, doanh nghiệp FDI
Tra cứu bài báo