Nghiên cứu gian lận trong lập báo cáo tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 254 (II), tháng 8 năm 2018, tr. 39-47
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu các hình thức và cách thức gian lận, các khoản mục dễ bị gian lận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát 68 kiểm toán viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty kiểm toán tại Việt Nam. Bài viết sử dụng phần mềm SPSS tiến hành thống kê mô tả để xác định hình thức gian lận phổ biến là điều hòa lợi nhuận và tài sản, các khoản mục phổ biến dễ bị gian lận là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, hàng tồn kho, nợ phải trả, tài sản cố định và chi phí bán hàng. Để thực hiện hành vi gian lận đối với các khoản mục, các cách thức gian lận phổ biến là khai khống hay khai giảm doanh thu và chi phí, công nợ và cố tình hạch toán sai niên độ kế toán, không công bố thông tin trên thuyết minh báo cáo tài chính tùy thuộc mục tiêu khác nhau của doanh nghiệp.
Từ khóa: Các doanh nghiệp, điều hòa lợi nhuận và tài sản, gian lận trong lập Báo cáo tài chính, hình thức gian lận phổ biến
Tra cứu bài báo