Nghiên cứu tính phù hợp của thông tin trên báo cáo kiểm toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 254 (II), tháng 8 năm 2018, tr. 22-29
Tóm tắt: “Tính phù hợp” của thông tin được quy định chi tiết trong các chuẩn mực kế toán và kiểm toán. Tính phù hợp của thông tin trên báo cáo kiểm toán có ảnh hưởng quan trọng tới quá trình ra quyết định của người sử dụng và qua đó có thể đánh giá chất lượng của một báo cáo kiểm toán. Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là xây dựng cơ sở lý thuyết khẳng định “tính phù hợp” là thuộc tính đặc trưng cho chất lượng thông tin trên báo cáo kiểm toán và xây dựng thang đo đo lường “tính phù hợp”. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu này, dữ liệu sơ cấp với quy mô mẫu nhỏ được thu thập để kiểm tra độ tin cậy của thang đo. Kết quả định lượng sơ bộ cho thấy một số biến quan sát là chưa đáng tin cậy, cần xem xét việc loại bỏ hoặc điều chỉnh. Nghiên cứu là tiền đề để tiếp tục hiệu chỉnh bảng hỏi và biến quan sát trước khi khảo sát quy mô lớn báo cáo kiểm toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Từ khóa: Chất lượng thông tin, báo cáo kiểm toán, tính phù hợp
Tra cứu bài báo