Nghiên cứu về nhận thức và thực trạng trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 254 (II), tháng 8 năm 2018, tr. 106-112
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu là đánh giá nhận thức và thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Dữ liệu được thu thập thông qua phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm với các lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng phòng CSR của 19 doanh nghiệp dệt may trên cả ba miền, bao gồm cả doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ theo tỷ lệ phân bổ của danh bạ các doanh nghiệp dệt may 2015. Phần mềm NVIVO 7.0 và SPSS 22 được sử dụng để phân tích. Kết quả cho thấy đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, CSR vẫn còn khá “xa xỉ” bởi vì các doanh nghiệp này chủ yếu sống dựa vào phần chi phí CSR không chi ra. Còn đối với các doanh nghiệp lớn, CSR như là văn hóa kinh doanh và chiến lược phát triển bền vững của họ, CSR mang lại lợi ích phát triển bền vững. Do vậy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nên từng bước thực hiện CSR và coi CSR như chiến lược phát triển dài hạn, các doanh nghiệp lớn nên phát huy hơn nữa lợi thế của CSR để mang lại lợi nhuận cao hơn.
Từ khóa: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, doanh nghiệp dệt may Việt Nam
Tra cứu bài báo