Nhận thức của nhà đầu tư về giá trị hợp lý đối với chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 254 (II), tháng 8 năm 2018, tr. 64-72
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xem xét nhận thức của các nhà đầu tư về giá trị hợp lý, được đo lường dựa trên những đánh giá về chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính và sự ưu tiên cho các mục cần thiết áp dụng. Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ 110 nhà đầu tư và sử dụng SPSS để phân tích. Kiểm định Kruskal - Wallis để xem sự khác biệt nhận thức về giá trị hợp lý giữa các nhóm đối tượng. Kết quả cho thấy họ đánh giá cao tính trung thực, khách quan và ưu tiên áp dụng giá trị hợp lý cho đầu tư tài chính. Đóng góp của bài báo là đã nghiên cứu đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán theo giá trị hợp lý. Thêm nữa là việc sử dụng khung lý thuyết về kế toán tài chính để đo lường chất lượng thông tin kế toán với dữ liệu năm 2017. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đưa ra các khuyến nghị đối với chính phủ, nhà đầu tư về kế toán theo giá trị hợp lý tại Việt Nam.
Từ khóa: Khung lý thuyết về kế toán, giá trị hợp lý, báo cáo tài chính, chất lượng thông tin kế toán, tính hữu ích
Tra cứu bài báo