Phương pháp dạy và phương pháp học các môn học ngành kế toán: nghiên cứu trường hợp điển hình Đại học Kinh tế Quốc dân

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 254 (II), tháng 8 năm 2018, tr. 131-139
Tóm tắt: Nghiên cứu này tìm hiểu và đánh giá phương pháp dạy và phương pháp học các môn chuyên ngành kế toán – kiểm toán tại trường đại học Kinh tế Quốc dân. Trên cơ sở đó, tìm ra mối quan hệ biện chứng giữa phương pháp dạy và phương pháp học. Quá trình khảo sát được thực hiện đối với cả giảng viên và sinh viên để đánh giá sự hài lòng của người dạy và người học về hiện trạng cũng như mức độ thấu hiểu giữa hai bên. Từ đó, đưa ra những khuyến nghị và đề xuất nhằm cải thiện phương pháp dạy và học các môn kế toán – kiểm toán để phù hợp với tính đặc thù của chuyên ngành cũng như đáp ứng nhu cầu của cả người dạy và người học, tiến tới mục đích cao nhất là nâng cao hiệu quả đào tạo và chất lượng đầu ra cho sinh viên, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
Từ khóa: Kế toán, phương pháp học, phương pháp dạy, bậc đại học
Tra cứu bài báo