Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp hóa chất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 254 (II), tháng 8 năm 2018, tr. 11-21
Tóm tắt: Vốn lưu động có vai trò quan trọng giúp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra liên tục. Việc quản trị hiệu quả nguồn vốn lưu động sẽ tác động trực tiếp đến sự thành công của doanh nghiệp. Ngược lại, việc quản trị yếu kém sẽ dẫn đến giảm khả năng tài chính, khó khăn trong việc chi trả, doanh số bán hàng suy giảm dẫn đến giảm lợi nhuận. Bài viết này nghiên cứu tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp hóa chất niêm yết. Nguồn số liệu được sử dụng trong phân tích được các tác giả lấy từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp hóa chất niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua kết quả xử lý của phần mềm SPSS 20, các tác giả đánh giá tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời và đưa ra các khuyến nghị để nâng cao việc quản trị vốn lưu động của các doanh nghiệp hóa chất niêm yếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Từ khóa: Vốn lưu động, Quản trị vốn lưu động, Khả năng sinh lời, Doanh nghiệp hóa chất
Tra cứu bài báo