Tính hữu ích của báo cáo tài chính doanh nghiệp khi ra quyết định cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 254 (II), tháng 8 năm 2018, tr. 121-130
Tóm tắt: Nghiên cứu này khảo sát chuyên viên tín dụng về tính hữu ích của báo cáo tài chính doanh nghiệp khi cho vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy báo cáo tài chính doanh nghiệp hữu ích ở cả ngân hàng lớn và ngân hàng nhỏ, tuy nhiên kém hữu ích hơn báo cáo tài khoản ngân hàng. Báo cáo tài chính có mức độ hữu ích khác nhau đối với các loại hợp đồng vay khác nhau và mức độ tin cậy thấp khi không được kiểm toán hoặc được hãng không thuộc Big-4 kiểm toán. Giới tính của chuyên viên tín dụng không có ảnh hưởng đáng kể tới việc đánh giá tầm quan trọng và mức độ tin cậy của các báo cáo tài chính. Trên phương diện kinh nghiệm cho vay, có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm chuyên viên tín dụng về tầm quan trọng của việc thảo luận với ban lãnh đạo doanh nghiệp khách hàng, thuyết minh báo cáo tài chính, các chỉ số sinh lời và mức độ tin cậy của báo cáo tài chính được hãng không thuộc Big-4 kiểm toán.
Từ khóa: Báo cáo tài chính, ngân hàng, chỉ số tài chính, phân tích tài chính
Tra cứu bài báo