Tính hữu ích của thông tin theo bộ phận kinh doanh trên thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 254 (II), tháng 8 năm 2018, tr. 93-98
Tóm tắt: VAS 28 yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin về bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc theo khu vực địa lý. IFRS 8 yêu cầu cung cấp thông tin về bộ phận kinh doanh dưới góc nhìn của các nhà quản lý. Nghiên cứu này thiết kế một thử nghiệm sử dụng báo cáo tài chính để so sánh tính hữu ích của các loại báo cáo tài chính này. Kết quả nghiên cứu cho thấy thông tin về bộ phận kinh doanh làm giảm mức độ dễ hiểu nhưng giúp dự báo lợi nhuận chính xác hơn, mặc dù không có tác động đáng kể tới mức độ tự tin khi dự báo. Các đối tượng sử dụng nhận định không có sự khác biệt về mức độ tin cậy, tính so sánh được, mức độ phù hợp và mức độ hữu ích giữa báo cáo tài chính không có thông tin về bộ phận kinh doanh và báo cáo tài chính có thông tin bộ phận theo VAS 28, giữa báo cáo tài chính có thông tin bộ phận theo VAS 28 và báo cáo tài chính có thông tin bộ phận theo IFRS 8.
Từ khóa: Báo cáo bộ phận, báo cáo tài chính, IFRS 8, VAS 28
Tra cứu bài báo