Thực hành quản lý trong doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại Thành phố Cần Thơ

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 255, tháng 9 năm 2018, tr. 81-92
Tóm tắt: Bài viết sử dụng phương pháp định lượng, do Bloom & Van Reenen (2007) phát triển, để nghiên cứu thực hành quản lý trong doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại Thành phố Cần Thơ. Kết quả cho thấy doanh nghiệp có điểm thực hành quản lý trung bình rất thấp trong hoạt động giám sát, thiết lập mục tiêu và khuyến khích nhân lực. Kết quả cũng tìm thấy mối quan hệ tích cực giữa thực hành quản lý và năng suất của doanh nghiệp và thực hành quản lý của doanh nghiệp phụ thuộc vào yếu tố cạnh tranh, sự phân quyền, nguồn vốn nhân lực và quy mô lao động.
Từ khóa: Cần Thơ, Doanh nghiệp, Thực hành quản lý, Thương mại, Dịch vụ
Tra cứu bài báo