Ảnh hưởng của đặc điểm công việc đến sự cam kết với tổ chức: Nghiên cứu tại một trường Đại học Tư thục ở Hà Nội, Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 255(II), tháng 9 năm 2018, tr. 103-111
Tóm tắt: Đặc điểm công việc lâu nay vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao thái độ. hành vi và tâm lý của người lao động, trong đó có sự cam kết với tổ chức. Do vậy, bằng phương pháp định tính thực hiện trên 327 cán bộ giảng viên, bài báo này xem xét sự tác động của đặc điểm công việc đến sự cam kết của cán bộ, giảng viên đối với tổ chức tại một trường Đại học tư thục ở Hà Nội, Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy đặc điểm công việc có ảnh hưởng tích cực và đáng kể đến cam kết với tổ chức và mức độ cam kết với tổ chức của cán bộ giảng viên có thể được tăng lên thông qua việc thiết kế lại và làm phong phú thêm công việc của họ.
Từ khóa: Đặc điểm công việc, Thiết kế công việc, Cam kết tổ chức, Quản trị nhân sự, Cam kết của người lao động
Tra cứu bài báo