Ảnh hưởng của đánh giá thực hiện công việc đến sự cam kết tổ chức: Nghiên cứu tại một Trường Đại học tư thục ở Hà Nội, Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 255(II), tháng 9 năm 2018, tr. 82-91
Tóm tắt: Việc đánh giá thực hiện công việc là một quy trình quan trọng trong việc tìm ra những điểm mạnh và yếu của người lao động, từ đó đưa ra những giải pháp và hướng đi để giúp người lao động và tổ chức đạt được mục tiêu phát triển. Kết quả từ việc đánh giá thực hiện công việc có tác động đáng kể đến hành vi của người lao động, cụ thể là sự cam kết tổ chức đó. Bài báo này xem xét tác động của việc đánh giá thực hiện công việc đến sự cam kết của người lao động đối với tổ chức tại một trường Đại học tư thục ở Hà Nội, Việt Nam với mẫu khảo sát 218 người trả lời. Nghiên cứu cho thấy việc đánh giá thực hiện công việc có ảnh hưởng đáng kể đến sự cam kết tổ chức; khi người lao động càng hài lòng với việc đánh giá thực hiện công việc được tổ chức, thì sự gắn bó đối với tổ chức của họ càng cao.
Từ khóa: Đánh giá thực hiện công việc, Cam kết tổ chức, Quản trị nhân sự, Cam kết của người lao động.
Tra cứu bài báo