Bối cảnh phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2018-2020: Cơ hội và thách thức

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 255(II), tháng 9 năm 2018, tr. 2-9
Tóm tắt: Trong giai đoạn phát triển 2018-2020, nền kinh tế Việt Nam có nhiều cơ hội đồng thời cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Bài viết này phân tích các điều kiện kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế ảnh hưởng đến phát triển kinh tế Việt Nam. Từ đó nhận diện các cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2018-2020, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị với Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động nhằm khai thác được các cơ hội và vượt qua những thách thức to lớn này, trên cơ sở đó góp phần phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Cơ hội, thách thức, kinh tế Việt Nam
Tra cứu bài báo