Đầu tư trực tiếp nước ngoài và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 255(II), tháng 9 năm 2018, tr. 20-29
Tóm tắt: Nghiên cứu này xem xét tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế lên chất lượng môi trường ở Việt Nam giai đoạn 1988-2016. Cách tiếp cận dựa trên mô hình ARDL để phân tích động thái ngắn hạn và dài hạn của các yếu tố đối với ô nhiễm môi trường. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng trong ngắn hạn, gia tăng 1% của dòng vốn FDI chảy vào sẽ làm tăng khoảng 0.65% lượng khí thải CO2. Tăng trưởng dưới mức 7.4% sẽ có những tác động tiêu cực đến môi trường, khi vượt qua được ngưỡng này thì tăng trưởng sẽ đóng góp vào cải thiện môi trường. Trong dài hạn, việc điều chỉnh về trạng thái cân bằng diễn ra với tốc độ khá chậm với khoảng 13.76% cú sốc có thể được loại bỏ trong mối qua hện dài hạn giữa các biến sau mỗi giai đoạn.
Từ khóa: ARDL, FDI, ô nhiễm môi trường
Tra cứu bài báo