Nghiên cứu về hành vi lãnh đạo và một vài so sánh quốc tế

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 255(II), tháng 9 năm 2018, tr. 123-131
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu về lãnh đạo chỉ ra rằng hành vi lãnh đạo trong tổ chức luôn được chú ý. Có một điểm chung là cả lãnh đạo và nhân viên đều thấy rõ tầm quan trọng và không khó để đưa ra được các hành vi lãnh đạo hiệu quả. Tuy nhiên đang có những khác biệt đối với các hành vi này trên nhiều khía cạnh và giữa các quốc gia. Đó không chỉ về việc lựa chọn các hành vi hiệu quả mà còn cả về sự đánh giá tầm quan trọng của các hành vi này giữa lãnh đạo (thể hiện hành vi) và nhân viên (chịu tác động của các hành vi đó) trong tổ chức. Sự không tương đồng về đặc trưng văn hóa, đặc điểm tổ chức và về các yếu tố cá nhân (quan điểm, nhận thức, v.v) được coi là những nguyên nhân chính của sự khác biệt nói trên. Sự khác biệt như vậy làm cho nghiên cứu về hành vi lãnh đạo hiệu quả luôn được quan tâm cần thiết và có ý nghĩa.
Từ khóa: Lãnh đạo, hành vi lãnh đạo, nhân viên, đánh giá, so sánh.
Tra cứu bài báo