Những nhân tố tác động đến quyết định tham dự thầu các gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 255(II), tháng 9 năm 2018, tr. 92-102
Tóm tắt: Những năm 2015 – 2017 hoạt động đấu thầu ở Việt Nam diễn ra càng ngày càng sôi động, tốc độ tăng lên không ngừng qua các năm cả về số lượng gói thầu và tổng giá trị đấu thầu, nhất là đấu thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn, đấu thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Mặc dù vậy, số lượng nhà thầu tham dự thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình lại rất hạn chế, trung bình chỉ có từ 1,92 đến 2,08 nhà thầu tham dự thầu trên một cuộc đấu thầu. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phát hiện những nhân tố tác động đến quyết định tham dự thầu các gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu, từ đó đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm thúc đẩy sự tham dự thầu các gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình của các nhà thầu.
Từ khóa: Đấu thầu, gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, quyết định tham dự thầu.
Tra cứu bài báo