Phát triển đấu thầu dịch vụ công ích trong lĩnh vực thoát nước đô thị Việt Nam: Phân tích từ khung lý thuyết người đại diện

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 255(II), tháng 9 năm 2018, tr. 73-81
Tóm tắt: Đấu thầu thoát nước làm tăng tính minh bạch, tính cạnh tranh, vì vậy, làm tăng hiệu quả và chất lượng của dịch vụ thoát nước đô thị. Dựa trên khung lý thuyết người đại diện, bài báo phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của phương thức đấu thầu dịch vụ công ích với bối cảnh là dịch vụ thoát nước ở các đô thị Việt Nam. Bài báo đã chỉ ra rằng đấu thầu dịch vụ thoát nước còn rất khiêm tốn, các phương thức đặt hàng theo cơ chế “xin-cho” vẫn thịnh hành. Trên cơ sở lý thuyết và phân tích thực trạng, bài báo đã đưa ra kiến nghị đối với các nhà hoạch định chính sách, các nhà thực tế để hình thức đấu thầu dịch vụ thoát nước thực sự đi vào cuộc sống.
Từ khóa: Dịch vụ công ích, Dịch vụ thoát nước, Đấu thầu, Việt Nam
Tra cứu bài báo