Tác động của hình ảnh điểm đến Việt Nam đến lòng trung thành của du khách quốc tế

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 255(II), tháng 9 năm 2018, tr. 41-51
Tóm tắt: Hình ảnh điểm đến được phát biểu và kiểm chứng thực nghiệm có tác động dương đến lòng trung thành dựa trên mẫu 197 du khách quốc tế đến Việt Nam. Kết quả cho thấy hạ tầng – sạch sẽ và hình ảnh tổng thể có tác động dương đến dự định quay trở lại; hấp dẫn về văn hóa – con người và hoạt động du khách và hình ảnh tổng thể có tác động dương đến ý định giới thiệu người khác. Nghiên cứu này ngoài đóng góp về học thuật còn đưa ra hàm ý quản trị, và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.
Từ khóa: Hình ảnh nhận thức, hình ảnh cảm xúc, hình ảnh tổng thể, dự định quay trở lại, ý định giới thiệu người khác, Việt Nam
Tra cứu bài báo