Tác động của văn hóa tổ chức đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong các công ty cổ phần Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 255(II), tháng 9 năm 2018, tr. 10-19
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến hệ thống kiểm soát nội bộ. Kết quả phân tích SEM (Structural Equation Modeling) trên mẫu khảo sát gồm 300 công ty cổ phần thuộc loại hình sản xuất tại Hà Nội và các tỉnh lân cận cho thấy, có sự tác động của văn hóa tổ chức đến hệ thống kiểm soát nội bộ. Trong đó, văn hóa hợp tác tác động đến hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh hơn văn hóa thứ bậc, văn hóa sáng tạo và văn hóa cạnh tranh. Bài viết cũng đưa ra hàm ý của kết quả nghiên cứu cho các nhà quản trị doanh nghiệp và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.
Từ khóa: Công ty cổ phần, hệ thống kiểm soát nội bộ, văn hóa tổ chức
Tra cứu bài báo