Thực hiện mục tiêu giảm nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 255(II), tháng 9 năm 2018, tr. 154-162
Tóm tắt: Bài viết này phân tích thực trạng nghèo và việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở vùng núi miền Tây tỉnh Nghệ An thời gian qua. Kết quả cho thấy tỉnh đã ban hành và thực hiện khá tốt nhiều chính sách giảm nghèo phù hợp với thực tế vùng miền Tây; giảm nghèo đã nhận được sự quan tâm và phối hợp của toàn thể các cấp, các ngành. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện mục tiêu giảm nghèo vùng miền Tây vẫn còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở đó bài viết đã đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn mục tiêu giảm nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An thời gian tới.
Từ khóa: Tỉnh Nghệ An, chính sách, giảm nghèo, miền Tây
Tra cứu bài báo