Vàng có phải là công cụ phòng ngừa rủi ro đối với biến động của tỷ giá Việt Nam đồng (VND)?

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 255(II), tháng 9 năm 2018, tr. 30-40
Tóm tắt: Bài viết kiểm định xem vàng có phải là công cụ phòng ngừa rủi ro đối với tỷ giá VND cho các nhà đầu tư hay không. Tác giả sử dụng mô hình phi tuyến tính vector ngưỡng tự hồi quy (TVAR), sử dụng dữ liệu suất sinh lợi theo tháng của vàng và tỷ giá hối đoái của các đồng tiền bao gồm: USD/VND; EUR/VND; GBP/VND; JPY/VND; CNY/VND giao dịch tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam từ tháng 01/2004 đến tháng 8/2016. Bài viết không tìm thấy được vai trò của vàng như là công cụ phòng ngừa đối với các tỷ giá EUR/VND; GBP/VND; CNY/VND. Đối với tỷ giá USD/VND vàng có thể là công cụ phòng ngừa đối với sự biến động tỷ giá. Riêng đối với tỷ giá JPY/VND khi Δe-1> -0,148942% tức là khi đồng VND tăng giá ít hoặc khi đồng VND bị mất giá thì đầu tư vào vàng như là môt kênh để có thể phòng ngừa sự biến động của tỷ giá JPY/VND.
Từ khóa: Tỷ giá, TVAR, vàng
Tra cứu bài báo