Ảnh hưởng của thiết kế công việc, vốn tâm lý, sự trưởng thành trong công việc đến sự đổi mới trong công việc của người lao động ở các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại thành phố Nha Trang

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 256, tháng 10 năm 2018, tr. 72-81
Tóm tắt: Sự đổi mới trong công việc của người lao động được xem là chìa khóa thành công của tổ chức, nhưng kích thích và khai thác tiềm năng đổi mới đó là một thách thức trong quản trị nhân sự. Nghiên cứu khám phá ảnh hưởng của các nhân tố thiết kế công việc, vốn tâm lý, sự trưởng thành trong công việc đến sự đổi mới trong công việc của người lao động trong các khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại thành phố Nha Trang. Dựa trên dữ liệu thu thập từ 612 nhân viên, kết quả phân tích mô hình phương trình cấu trúc chỉ ra rằng vốn tâm lý và thiết kế công việc có ảnh hưởng trực tiếp tích cực đến sự đổi mới trong công việc của người lao động. Hơn nữa, hai nhân tố này còn giữ vai trò thúc đẩy sự trưởng thành trong công việc, và từ đó kích thích sự đổi mới trong công việc của họ. Vì vậy, nghiên cứu này có các hàm ý ứng dụng quan trọng nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực hướng đến việc thúc đẩy phát triển các dịch vụ mang tính sáng tạo tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại thành phố Nha Trang.
Từ khóa: Thiết kế công việc, vốn tâm lý, khách sạn và khu nghỉ dưỡng, sự trưởng thành trong công việc, sự đổi mới trong công việc
Tra cứu bài báo