Ảnh hưởng nội ngành của mua lại cổ phiếu trong các công ty công nghiệp Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 256, tháng 10 năm 2018, tr. 42-51
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng nội ngành của hoạt động mua lại cổ phiếu trong các công ty công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2017. Kết quả từ phương pháp nghiên cứu sự kiện cho thấy việc một doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thông báo hay kết thúc việc thực hiện mua lại cổ phiếu hầu như không ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của các công ty cùng ngành, trừ tác động mang tính tích cực rất nhỏ trong khoảng thời gian 3 ngày xung quanh thời điểm kết thúc việc mua lại cổ phiếu. Bên cạnh đó, lợi nhuận bất thường tích lũy trung bình của các công ty đối thủ cũng phụ thuộc vào những đặc điểm như tính thanh khoản của chính công ty họ, cũng như thời điểm và lợi nhuận bất thường tích lũy của công ty cùng ngành thực hiện hoạt động mua lại cổ phiếu.
Từ khóa: Lợi nhuận bất thường tích lũy trung bình, ảnh hưởng nội ngành, thị trường hiệu quả, biến động giá cổ phiếu, mua lại cổ phiếu
Tra cứu bài báo