Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế biển Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 256, tháng 10 năm 2018, tr. 2-10
Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích một số vấn đề cơ bản về kinh tế biển, phát triển kinh tế biển cũng như các ngành kinh tế biển; đánh giá tổng quan thực trạng, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong phát triển kinh tế biển Việt Nam thời gianqua theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4, khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, bài viết đề xuất một số nhiệ m vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế biển đối với nước ta trong bối cảnh mới.
Từ khóa: Chiến lược biển, kinh tế biển, các ngành kinh tế biển, phát triển kinh tế biển
Tra cứu bài báo