Áp dụng mô hình rủi ro nhóm và phương pháp Bayes trong ước lượng chi phí khám chữa bệnh ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 256 (II), tháng 10 năm 2018, tr. 70-77
Tóm tắt: Bài nghiên cứu này áp dụng mô hình rủi ro nhóm và phương pháp Bayes để dự báo chi phí khám chữa bệnh do Bảo hiểm Y tế chi trả ở Việt Nam. Theo cách này, người bệnh được chia thành nhiều nhóm dựa trên các yếu tố nhân khẩu và phi nhân khẩu, và chi phí khám chữa bệnh trong năm của một người trong mỗi nhóm được giả định là có phân phối như nhau và được mô hình hóa bởi số lượt khám chữa bệnh và chi phí của mỗi lượt. Tham số của mô hình được ước lượng bằng phương pháp Bayes. Phương pháp mô phỏng Monte – Carlo được áp dụng để xác định được phân phối xác suất của tổng chi phí khám chữa bệnh do Bảo hiểm Y tế chi trả trong những năm tiếp theo. Từ kết quả mô phỏng, bài viết đưa ra được một số đặc trưng liên quan đến chi phí khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế trong tương lai.
Từ khóa: Mô hình rủi ro nhóm, ước lượng Bayes, chi phí khám chữa bệnh, mô phỏng Monte – Carlo.
Tra cứu bài báo