Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu cho giáo dục bậc Đại học của các hộ gia đình Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 256 (II), tháng 10 năm 2018, tr. 100-108
Tóm tắt: Bài báo này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu giáo dục bậc đại học của các hộ gia đình Việt Nam. Mô hình logit số liệu mảng với số liệu thu được từ điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam các năm 2010, 2012 và 2014 được sử dụng để phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy thu nhập của hộ có ảnh hưởng tích cực đến quyết định chi tiêu giáo dục bậc đại học của các hộ gia đình. Các yếu tố về đặc điểm chủ hộ như: tuổi, giới tính, nghề nghiệp, bằng cấp chủ hộ cũng ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu giáo dục bậc đại học của hộ. Có sự khác biệt đến quyết định chi tiêu giáo dục của các hộ gia đình sinh sống ở thành thị và nông thôn.
Từ khóa: Chi tiêu giáo dục bậc đại học; hộ gia đình; mô hình Logit
Tra cứu bài báo