Đào tạo toán học ứng dụng trong kinh tế trong điều kiện Cách mạnh Công nghiệp 4.0

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 256 (II), tháng 10 năm 2018, tr. 2-9
Tóm tắt: Trong hơn 10 năm qua, toán học đã phát triển mạnh mẽ cả về mặt lý thuyết và ứng dụng. Toán học đã giải quyết được nhiều vấn đề lý thuyết của chính mình và cùng với sự phát triển của các ngành khoa học khác đã hình thành lên nhiều ngành mới. Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xu thế này càng trở lên mạnh mẽ và tất yếu. Sẽ có nhiều ngành mới, nghề mới ra đời. Bài này sẽ trình bày 3 nội dung cơ bản: (i) Xu thế phát triển của toán học nói chung và ứng dụng toán học trong lĩnh vực kinh tế nói riêng trong những năm sắp tới; (ii) Các trường đại học nên mở ngành học nào về ứng dụng toán học trong lĩnh vực kinh tế; (iii) Giảng dạy về toán học, thống kê trong các trường đại học về kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý nên đổi mới như thế nào?
Từ khóa: Toán ứng dụng, phân tích kinh doanh, khoa học dữ liệu, phân tích dịch vụ tài chính, các mạng công nghiệp 4.0.
Tra cứu bài báo