Phân tích tác động của tỷ giá hối đoái, giá vàng thế giới và giá dầu thế giới đến chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 256 (II), tháng 10 năm 2018, tr. 40-49
Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu tác động của tỷ giá hối đoái, giá vàng thế giới và giá dầu thế giới đến chỉ số của thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu theo ngày được thu thập từ ngày 2 tháng 5 năm 2013 đến ngày 27 tháng 4 năm 2018, gồm 1238 quan sát. Để mô tả mối quan hệ giữa các biến này, tác giả sử dụng mô hình tự hồi quy phân phối trễ. Kết quả cho thấy, trong ngắn hạn, chỉ số của thị trường chứng khoán Việt Nam bị ảnh hưởng bởi những biến đổi trong quá khứ của chính nó và bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của những biến còn lại ở các mức độ khác nhau. Cụ thể, biến động của tỷ giá hối đoái ngày hôm trước và trong cùng ngày đều tác động ngược chiều đến chỉ số của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thông tin quá khứ của chỉ số thị trường chứng khoán trong hai, ba ngày trước có tác động cùng chiều đến chính nó trong ngày hôm nay. Giá dầu thế giới một ngày hôm trước đóng góp tác động cùng chiều đến chỉ số của thị trường chứng khoán Việt Nam. Giá vàng thế giới trong ngắn hạn không có tác động đến chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, trong dài hạn vẫn tồn tại mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam với cả ba biến tỷ giá hối đoái, giá vàng thế giới và giá dầu thế giới.
Từ khóa: Giá dầu thế giới, giá vàng thế giới, mô hình tự hồi quy phân phối trễ, thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ giá hối đoái
Tra cứu bài báo