Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài lên quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 256 (II), tháng 10 năm 2018, tr. 10-18
Tóm tắt: Mục đích chính của bài viết là xác định tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các yếu tố khác lên quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam giai đoạn từ 1998 đến 2015. Bài viết tìm thấy các kết quả chính sau: (1) FDI và độ mở thương mại có tác động tích cực và đáng kể đến quá trình công nghiệp hóa; (2) Tồn tại mối quan hệ hình chữ U ngược giữa GDP bình quân đầu người và tỷ trọng GDP của khu vực công nghiệp chế biến chế tạo, điểm ngoặt của mối quan hệ này là 58 triệu VND (theo giá hiện hành); (3) Tác động của biến đầu tư dường như không đáng kể trong khi mức độ đô thị hóa có tác động tiêu cực và không đáng kể đến công nghiệp hóa của Việt Nam.
Từ khóa: FDI, công nghiệp hóa, GMM hệ thống, Việt Nam
Tra cứu bài báo