Tác động của toàn cầu hóa đến sự phát triển của khu vực dịch vụ ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 256 (II), tháng 10 năm 2018, tr. 19-29
Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp kiểm định đồng tích hợp Johansen, kiểm định nhân quả Granger, mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình hiệu chỉnh sai số để đánh giá tác động của toàn cầu hóa đến sự phát triển của khu vực dịch vụ ở Việt Nam giai đoạn 1995 - 2015. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tồn tại mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa toàn cầu hóa, đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự phát triển của khu vực dịch vụ. Kết quả ước lượng cho thấy toàn cầu hóa có tác động thúc đẩy sự phát triển của khu vực dịch vụ ở Việt Nam trong cả ngắn hạn và dài hạn. Bên cạnh đó, sự phát triển của khu vực dịch vụ còn chịu tác động dương và mạnh mẽ của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong dài hạn. Tuy nhiên, ảnh hưởng này không có ý nghĩa trong ngắn hạn. Dựa trên các kết quả phân tích, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực dịch vụ trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.
Từ khóa: Toàn cầu hóa, khu vực dịch vụ, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đồng tích hợp, mô hình hiệu chỉnh sai số.
Tra cứu bài báo