Ước lượng và phân tích chi phí giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 256 (II), tháng 10 năm 2018, tr. 60-69
Tóm tắt: Nghiên cứu này thực hiện nhằm ước lượng và phân tích chi phí giao dịch của một số lượng lớn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009 -2015. Các kết quả cho thấy việc áp dụng mô hình ước lượng chi phí giao dịch của David A.Lesmond& cộng sự (1999) là phù hợp. Phương pháp ước lượng được thực hiện bằng mô hình Tobit. Phân tích Chi phí giao dịch đã được ước lượng mang lại nhiều thông tin hữu ích về hành vi giao dịch cổ phiếu nói chung trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chi phí giao dịchbị ảnh hưởng bởi thông tin tài chính công ty mà không bị ảnh hưởng bởi thông tin tức thời từ giao dịch trên thị trường.
Từ khóa: Chi phí giao dịch, cấu trúc vi mô thị trường, cổ phiếu, mô hình Tobit.
Tra cứu bài báo