Vai trò của công nghiệp và dịch vụ trong thúc đẩy năng suất lao động nông nghiệp ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 256 (II), tháng 10 năm 2018, tr. 50-59
Tóm tắt: Bài viết này nhằm phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ trong việc thúc đẩy năng suất lao động nông nghiệp của Việt nam sử dụng số liệu trong giai đoạn 2006-2012. Các kết quả từ mô hình thực nghiệm sử dụng phương pháp kinh tế lượng không gian cho thấy, công nghiệp và dịch vụ có tác động tích cực đến năng suất lao động nông nghiệp, trong đó tác động của dịch vụ là đáng kể hơn. Điều này gợi mở những đề xuất cho việc phát triển các loại hình dịch vụ để có thể nắm bắt những tiềm năng của ngành này mang lại trong xu thế phát triển tất yếu của nền kinh tế.
Từ khóa: Năng suất lao động nông nghiệp, mối quan hệ nông nghiệp và công nghiệp-dịch vụ, Việt Nam
Tra cứu bài báo