Bàn về lao động nước ngoài trong các lĩnh vực đặc thù

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 257 (II), tháng 11 năm 2018, tr. 31-38
Tóm tắt: Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngày càng tăng và quản lý người lao động nước ngoài là vấn đề phức tạp, đan xen nhiều lĩnh vực pháp luật. Việc nghiên cứu quy định pháp luật lao động về lao động nước ngoài đặc biệt là người lao động nước ngoài làm việc trong các lĩnh vực đặc thù cần phải được chuyên sâu hơn. Quan hệ lao động với người lao động nước ngoài vừa có tính hợp đồng vừa có tính hành chính, khi thực hiện những công việc đặc thù thì lại phát sinh những yêu cầu riêng. Lao động nước ngoài trong các lĩnh vực đặc thù được điều chỉnh bởi pháp luật lao động quốc gia, luật chuyên ngành, điều ước quốc tế và còn có thể phải tuân thủ quy tắc, điều lệ của các hiệp hội nghề nghiệp quốc tế.
Từ khóa: Lao động nước ngoài, lĩnh vực đặc thù, yêu cầu về pháp luật điều chỉnh
Tra cứu bài báo