Bảo vệ quyền tác giả – Nhìn từ vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tại Công ty Trí Việt

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 257 (II), tháng 11 năm 2018, tr. 75-80
Tóm tắt: Trên thực tế, vi phạm pháp luật quyền tác giả không có xu hướng giảm một phần do có sự hỗ trợ của công nghệ và internet. Mặt khác, ý thức tôn trọng quyền tác giả của các thương nhân và cá nhân vẫn chưa được nâng cao. Bài viết này nhằm làm rõ hơn vấn đề bảo vệ quyền tác giả nhìn từ một đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo đồng thời đặt ra những vấn đề trong công tác thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ trước các hành vi vi phạm pháp luật quyền tác giả. Tác giả cũng đề xuất Hội đồng tuyển chọn án lệ quốc gia sớm tuyển lựa một số bản án điển hình về xử l ý vi phạm pháp luật quyền tác giả, đăng công khai trên cổng thông tin của Tòa án nhân dân tối cao, tập huấn cho Tòa án các cấp, giúp cho các chủ thể bảo vệ hiệu quả hơn quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới.
Từ khóa: Công ty Trí Việt; quyền tác giả; sở hữu trí tuệ; tác giả; tác phẩm; vi phạm bản quyền
Tra cứu bài báo