Điều kiện kinh doanh theo pháp luật Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 257 (II), tháng 11 năm 2018, tr. 49-56
Tóm tắt: Ở Việt Nam, trong một thời gian dài từ khi chuyển đổi cơ chế kinh tế cho đến nay, cùng với việc ghi nhận và bảo đảm quyền tự do kinh doanh của các chủ thể kinh doanh, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành một hệ thống các điều kiện kinh doanh dưới nhiều hình thức khác nhau để thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với nền kinh tế, khắc phục những khiếm khuyết của cơ chế thị trường. Tuy nhiên, trong hệ thống các điều kiện kinh doanh hiện nay, có nhiều điều kiện kinh doanh được đánh giá là không cần thiết, bất hợp lý và đã trở thành những rào cản làm cản trở quyền tự do kinh doanh của các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Bài viết đề cập đến các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về điều kiện kinh doanh, phân tích và đánh giá hệ thống các điều kiện kinh doanh ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh trong thời gian tới.
Từ khóa: Điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư
Tra cứu bài báo