Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Tư pháp

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 257 (II), tháng 11 năm 2018, tr. 2-9
Tóm tắt: Trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân đang đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp, để đất nước ta vững bước trên con đường đổi mới, phát triển nhanh và bền vững. Bài viết phân tích nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các cơ quan tư pháp, làm rõ những thành tựu đã đạt được, các hạn chế và những vấn đề đặt ra, đề xuất những giải pháp chủ yếu đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Từ khóa: Đổi mới, sự lãnh đạo của Đảng, cơ quan tư pháp.
Tra cứu bài báo