Đơn phương chấm dứt hợp đồng và chế tài pháp lý nhìn từ một vụ tranh chấp về vận chuyển hàng hóa

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 257 (II), tháng 11 năm 2018, tr. 10-14
Tóm tắt: Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định tại Điều 428 về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng (Quốc hội, 2015a). Theo đó, nếu một bên trong quan hệ hợp đồng đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có căn cứ pháp luật sẽ bị coi là vi phạm và phải gánh chịu chế tài pháp lý . Bài viết này làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự; nhận dạng các hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng không có căn cứ pháp luật, và đề cập đến trường hợp “tự mình kinh doanh” chưa có tiền lệ trong thực tế để kết luận hành vi vi phạm này dẫn đến chế tài xác đáng dành cho bên vi phạm, khôi phục lại các lợi ích hợp pháp của bên bị đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhìn từ một tranh chấp về hợp đồng vận chuyển hàng hóa có giá trị lớn giữa hai thương nhân Việt Nam.
Từ khóa: Luật dân sự, hợp đồng vận chuyển, tự mình kinh doanh, đơn phương chấm dứt hợp đồng
Tra cứu bài báo