Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo thủ tục trọng tài tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 257 (II), tháng 11 năm 2018, tr. 81-86
Tóm tắt: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, hoạt động tín dụng thời gian qua cũng phát triển mạnh mẽ góp phần giải quyết nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh và tiêu dùng cá nhân. Theo đó những tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng tín dụng cũng gia tăng cùng với sự phát triển của hoạt động tín dụng. Việc giải quyết những tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng tín dụng theo thủ tục trọng tài thời gian qua cũng đã mang lại những kết quả khả quan. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập và vướng mắc, đòi hỏi có những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết cũng như khai thác được ưu thế của các hình thức giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng bằng trọng tài.
Từ khóa: Hợp đồng tín dụng; giải quyết tranh chấp; trọng tài thương mại; luật trọng tài 2010
Tra cứu bài báo