Pháp luật về thế chấp động sản hình thành trong tương lai ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 257 (II), tháng 11 năm 2018, tr. 23-30
Tóm tắt: Nghiên cứu đưa ra khái niệm động sản hình thành trong tương lai và thế chấp động sản hình thành trong tương lai Dựa trên cấu trúc bốn phần: xác lập quyền thế chấp trên động sản hình thành trong tương lai , xác lập hiệu lực đối kháng của quyền thế chấp với bên thứ ba, thứ tự ưu tiên và xử lý động sản thế chấp khi động sản hình thành; nghiên cứu phân tích các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về thế chấp động sản hình thành trong tương lai và thực tiễn thi hành. Qua đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp phù hợp.
Từ khóa: Động sản, động sản hình thành trong tương lai, tài sản thế chấp, thế chấp động sản hình thành trong tương lai
Tra cứu bài báo