Quản trị công ty trong các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân niêm yết – thực tiễn và mối quan hệ giữa quản trị công ty và kết quả kinh doanh

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 257 (II), tháng 11 năm 2018, tr. 87-96
Tóm tắt: Quản trị công ty trong ngân hàng là một trong những mối quan tâm lớn của các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và đặc biệt là các ngân hàng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, các nghiên cứu về lĩnh vực này còn hạn chế. Các tiêu chuẩn quản trị công ty tốt đã được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (Uỷ ban Basel) đề xuất và được thể hiện ở mức độ nhất định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam. Bài viết này đánh giá thực tiễn quản trị công ty tại bốn ngân hàng tư nhân có thời gian niêm yết được ít nhất 5 năm nhằm đánh giá mức độ tuân thủ quy tắc quản trị công ty của những ngân hàng này so với các chuẩn mực quản trị công ty hiện hành. Bài viết này cũng nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị công ty với kết quả kinh doanh của các ngân hàng trên các tiêu chí hệ số sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và hệ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE).
Từ khóa: Quản trị công ty, hội đồng quản trị, ngân hàng, nguyên tắc Basel
Tra cứu bài báo