Quy định xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội – Cơ sở lý luận và thực tiễn

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 257 (II), tháng 11 năm 2018, tr. 57-64
Tóm tắt: Hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội xảy ra ngày càng nhiều thủ đoạn càng tinh vi gây ảnh hưởng lớn tới lợi ích của người lao động và Nhà nước. Đặc biệt, có nhiều trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội đến lòng tin của người dân đối với chính sách của Đảng và Nhà nước. Mặc dù đã có những qui định pháp luật về vấn đề này, song tình hình vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội lại chưa được giải quyết thấu đáo. Chính từ thực trạng đó bài viết mong muốn đi sâu tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn qui định pháp luật về hình thức xử lý, thẩm quyền và thủ tục xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện.
Từ khóa: Người lao động, người sử dụng lao động, bảo hiểm xã hội
Tra cứu bài báo