Vấn đề lao động – góc nhìn từ các quy định của tổ chức lao động quốc tế đến hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 257 (II), tháng 11 năm 2018, tr. 44-48
Tóm tắt: Quy định về lao động được nêu rõ trong chương 19 của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) gồm 15 điều. Theo đó, các quốc gia thành viên cam kết thực thi nghĩa vụ là thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các nghĩa vụ được nêu trong Tuyên bố của ILO năm 1998. Trên cơ sở phân tích một số nguyên nhân vấn đề lao động được quy định trong Hiệp định CPTPP, tác giả trình bày khái quát vấn đề lao động được quy định trong các Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và việc cụ thể hóa các quy định này trong Hiệp định CPTPP. Đồng thời, tác giả cũng phân tích một số điểm khác biệt và một số chế tài được quy định trong Hiệp định CPTPP về vấn đề lao động.
Từ khóa: Lao động, CPTPP, ILO, công ước, hiệp định, tuyên bố
Tra cứu bài báo