Về tội xâm phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật hiện hành

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 257 (II), tháng 11 năm 2018, tr. 65-69
Tóm tắt: Sau khi trình bày có hệ thống về tội xâm phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật hiện hành, các tác giả nhấn mạnh Bộ luật Hình sự 2015 lượng hoá mức độ vi phạm để xác định tội phạm, quy định này sẽ thuận lợi hơn cho việc thực thi pháp luật trên thực tiễn, góp phần có hiệu quả vào công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam thông qua con dường truy cứu trách nhiệm hình sự. Bài viết cũng dẫn chiếu đến một số vụ xâm xạm quyền tác giả điển hình gần đây, khẳng định quy định mới này của Bộ luật Hình sự tạo khả năng áp dụng pháp luật triệt để hơn trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Quy mô thương mại, tội phạm, xâm phạm quyền tác giả
Tra cứu bài báo