Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng vốn FDI ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 257, tháng 11 năm 2018, tr. 2-10
Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích các yếu tố tác động đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bài viết sử dụng mô hình Durbin không gian (Spatial Durbin Model - SDM) để phân tích bộ dữ liệu được trích xuất từ niên giám thống kê các tỉnh thành khu vực nghiên cứu. Kết quả cho thấy các tỉnh, thành khu vực này không chỉ tương tác không gian với nhau mà còn cạnh tranh nhau trong việc thu hút FDI. Đồng thời, các yếu tố như quy mô thị trường, chi phí lao động, mức độ quần tụ doanh nghiệp, chất lượng kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp đến dòng vốn FDI tại địa phương và gián tiếp đến vốn FDI của địa phương lân cận.
Từ khóa: FDI, SDM, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Tra cứu bài báo