Cấu trúc vốn và độ tự vững của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 258, tháng 12 năm 2018, tr. 23-35
Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và độ tự vững của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2016. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập thông qua danh bạ các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam và trang thông tin MIX market. Sử dụng phương pháp hồi quy với dữ liệu bảng (Pooled OLS, REM và FEM), kết quả mô hình chỉ ra rằng tỉ lệ tiền gửi trên tổng tài sản có mối quan hệ tích cực lên độ tự vững của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam. Do đó, giải pháp nhằm giúp các tổ chức tài chính vi mô thu hút thêm được nhiều lượng tiền gửi trong tương lai được nhóm nghiên cứu chú tâm phân tích.
Từ khóa: Tài chính vi mô; Tổ chức tài chính vi mô; Sự tự vững; Cấu trúc vốn
Tra cứu bài báo