Phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 258, tháng 12 năm 2018, tr. 94-104
Tóm tắt: Nguồn nhân lực khoa học công nghệ đóng vai to lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó, việc tiếp cận, nghiên cứu một cách có hệ thống về sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ là việc làm có ý nghĩa và cấp thiết, nhất là trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 và giai đoạn phát triển tăng tốc của tỉnh Khánh Hòa hiện nay. Bài báo này trình bày những kết quả và hạn chế về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ tỉnh Khánh Hòa, qua đó góp phần giúp lãnh đạo địa phương, các nhà nghiên cứu có được cái nhìn tổng quát về nguồn nhân lực khoa học công nghệ nói chung, thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ Khánh Hòa nói riêng. Đồng thời, nhóm tác giả đề xuất những giải pháp cụ thể để đáp ứng nhu cầu phát triển tăng tốc của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian đến.
Từ khóa: Khoa học và công nghệ; nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; Đóng góp của nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; phát triển kinh tế-xã hội; quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ
Tra cứu bài báo