Hiệu ứng tháng về lợi nhuận chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 262, tháng 04 năm 2019, tr. 31-38
Tóm tắt: Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động của hiệu ứng tháng đối với lợi nhuận chứng khoán và các vấn đề lý giải tác động của hiệu ứng tháng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mô hình hồi quy biến giả được áp dụng với các chuỗi dữ liệu từ tháng 3 năm 2002 đến tháng 12 năm 2017 cho 3 nhóm chỉ số: VN-Index, HN-Index và chỉ số ngành dầu khí. Kết quả cho thấy sự xuất hiện của hiệu ứng tháng giao dịch trong năm. Kết quả này cũng bổ sung thêm vào những lập luận khẳng định tồn tại hiện tượng mùa vụ trên thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán Việt Nam là không hiệu quả dạng yếu.
Từ khóa: Hiệu ứng tháng, thị trường chứng khoán, lợi nhuận chứng khoán
Tra cứu bài báo