Xây dựng mô hình triển khai chức năng chất lượng để đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 262, tháng 04 năm 2019, tr. 80-88
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu là trình bày một mô hình triển khai chức năng chất lượng mới (quality function deployment - QFD) dựa trên hàm điểm số, hàm chính xác và hàm chắc chắn dưới môi trường của tập “neutrosophic” khoảng cho đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp. Trong mô hình đề xuất, giá trị trọng số của các tiêu chuẩn “WHATs”, “HOWs”, giá trị tương quan “HOWs”-“WHATs” và tác động của mỗi nhà cung cấp tiềm năng được đánh giá sử dụng tập neutrosophic khoảng. Trong mô hình đánh giá, các tiêu chuẩn kinh tế, môi trường và xã hội được xem xét. Ví dụ minh họa được sử dụng để diễn tả những lợi thế và khả năng áp dụng của phương pháp đề xuất.
Từ khóa: Tập neutrosophic khoảng, nhà cung cấp, mô hình triển khai chức năng chất lượng
Tra cứu bài báo